* Dom Pomocy Społecznej w Browinie
     
 

Dom Pomocy Społecznej
    w Browinie

       Browina 57
     87-140 Chełmża

         tel. (+48 56) 6757111
        E-mail: browina@home.pl

Rys historyczny Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Dom Pomocy Społecznej w Browinie położony jest 20 km od Torunia na trasie Toruń - Chelmno i otulony parkiem, w którym rosną stare cisy, dęby, świerki, pamiętające poprzednie stulecia.

Tak trzeba sięgnąć do roku 1861 kiedy to geometra z Torunia otrzymał zlecenie sporządzenia planu przestrzennego Browiny od dziedzica Zęgwirtu Guntemeyera, który był człowiekiem gospodarnym i przedsiębiorczym. Na owym planie widocznych jest 5 stojących chat a także dość pokaźnych rozmiarów dworek. Pierwsza wzmianka o istnieniu murowanego dworu zamieszczona jest w księgach katastralnych (urzędowy rejestr obiektów). Wszystko wskazuje na to, że to Guntemeyer podjął budowę nowego jednopiętrowego pałacu, który przetrwał do lat 60-tych naszych czasów. Dworek ów miał murowane piwnice i ściany ze stylowym poddaszem. Frontem był zwrócony w stronę podwórza. Na parterze obok sali jadalnej i ośmiu obszernych pokoi, mieściły się kuchnia, komórka, sień i jedna klatka schodowa. Natomiast na piętrze było osiem pokoi i dwie kuchnie. Na zarysie tego dworku stoi obecnie ten budynek.

Znaczna rozbudowa dworu Guntemeyera jest tym co łączy w nim walory XIX wieku ze współczesnością. Szkoda, że nie znamy jego wyposażenia w meble i sprzęty gospodarstwa domowego a także stanu ilościowego zwierząt.

W 1900 roku majątek Browina - Zęgwirt przekazany został bratankowi dziedzica tych dóbr Fryderykowi Klussmanowi, który rozbudował posiadłość Ponadto w latach 1901 - 1903 wybrukował drogę do Chełmży za sumę 6000 marek. Majątek Fryderyka Klussmana był okazały. Dom zawsze porządnie utrzymany a zabudowania gospodarcze zadbane. Oprócz dworu murowanego z cegły stał barak przeznaczony dla 15 robotników sezonowych, spichrz, jedna stodoła, kurnik, obora, stajnia, śrutownik, owczarnia, chlew, dom rządcy i administratora, a także małych rozmiarów gorzelnia i browar. Produkcja piwa wahała się tu w granicach kilkudziesięciu beczek i tyleż samo gorzałki rocznie. Przeznaczona była na użytek własny chłopów wsi a także przejezdnych podróżnych, którzy raczyli się tymi trunkami w karczmie usytuowanej tuż przy bramie. Nie mylić proszę z bramą DPS-u. Do kompleksu dóbr należała również oranżeria rozmiarów 15 x 20 metrów a także jatka czyli rzeźnia służąca jedynie potrzebom wsi. W małym zanikającym jeziorku wchodzącym w skład folwarku, łowili rybacy z okolic, oddając znaczną część połowu dla dworu. Był także sad na powierzchni około hektara, który znajdował się przy starym trakcie brąchnowsko-chełmżyńskim. Dwór wraz z jego dobrami przetrwał by do naszych czasów gdyby nie różne perypetie historyczne. Faktem jest, że w 1945roku folwark w Browinie wraz z pałacykiem stał się własnością skarbu państwa.

Dzień 29 listopada 1949 roku jest datą powstania Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Wówczas to pałac właściciela Browiny poważnie zniszczony wskutek działań wojennych, zdewastowany w latach powojennych został odbudowany w 1949 roku i przekazany do użytku jako Dom Pomocy.

W latach 1957-1966 przeprowadzony został kapitalny remont domu, doprowadzono wodę, założono centralne ogrzewanie. W 1970r. na obrysie „pałacu” nadbudowano dwa piętra,(właśnie to piętro na którym się znajdujemy), dobudowano klatki schodowe, tarasy, balkony i zamontowano windę. Po generalnej przebudowie pałacu liczba mieszkańców wzrosła do 80 -ciu osób. Znajdują się w nim obecnie trzy działy. Na parterze zamontowano specjalistyczną wannę z hydromasażem.

W 1968 roku wybudowano nowy parterowy pawilon dzięki Fundacji pani Sue Ryder z Anglii, zwany odtąd „angielskim”. W 1982 roku oddano do użytku na dalsze 100 miejsc budynek nr 2, dwupiętrowy, w którym znajdują się działy IV i V. W 1999 roku utworzono po byłym Domu Samotnej Matki trzeci budynek, w którym mieści się dział VI. Dom Pomocy Społecznej został poszerzony o kolejny dział w roku 2002.

Misja DPS w Browinie

 1. Działalność naszą kierujemy do osób, które ze względu na stan zdrowia i warunki społeczne podejmują decyzję zamieszkania w naszym Domu.
 2. Mieszkańcom zapewniamy ochronę godności osobistej/ poczucie niezależności poczucie intymności bezpieczeństwa i uznania.
 3. Współpracujemy z mieszkańcami traktując ich po partnersku: mieszkańcy współdecydują szczególnie w zakresie funkcjonowania Domu.
 4. Zapewniamy usługi bytowe opiekuńcze wspomagające świadczenia zdrowotne rehabilitacyjne kulturalno - oświatowe terapii zajęciowej.
 5. Zapewniamy całodobowe wyżywienie w normalnym czasie spożywania posiłków z uwzględnieniem diet.
 6. Gwarantujemy tolerancję wyznania poglądów.
 7. Współpracujemy z środowiskiem lokalnym.
 8. Dom nasz jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Cele DPS w Browinie

Podstawowym celem Domu Pomocy Społecznej jest zaspakajanie potrzeb bytowych i opiekuńczych mieszkańców oraz umożliwienie rozwoju osobowości poprzez zapewnienie:

 1. miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble, sprzęty, pościel, bieliznę pościelową oraz środki do higieny osobistej;
 2. wyżywienia, w tym także dietetycznego według wskazań lekarskich;
 3. opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej - łącznie z karmieniem, myciem, kąpaniem, ubieraniem, (jeżeli zachodzi potrzeba);
 4. zaopatrzenie w leki i środki opatrunkowe według zaleceń lekarza;
 5. zabiegów usprawnienia leczniczego (fizykoterapia, kinezyterapia);
 6. terapii zajęciowej;
 7. dostępu do kultury, oświaty i rekreacji;
 8. zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa na terenie Domu jak i w czasie zorganizowanych zajęć poza terenem.

Prawa i obowiązki mieszkańców są określone Regulaminem Organizacyjnym Domu. W polityce kadrowej kładziemy duży nacisk na odpowiedni nabór i kwalifikacje całego personelu. Pragniemy także zachować odpowiednie proporcje zatrudnienia pomiędzy pionem administracyjno-gospodarczym, terapeutyczne - wychowawczym oraz personelem podstawowym. Wychodząc z założenia, że zdrowie mieszkańców jest ważnym kryterium, zamierzamy systematycznie powiększać do pożądanych proporcji personel terapeutyczno - opiekuńczy oraz stale doskonalić jego kwalifikacje.

Oferta Usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 82, póz. 929)

 1. Warunki bezpiecznego i godnego życia Mieszkańca, intymność, niezależność, umożliwia rozwój osobowości, a w miarę możliwości jego samodzielność.
 2. Świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem usług:
  1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
   • miejsce zamieszkania,
   • wyżywienie,
   • warunki utrzymania czystości,
   • odzież i obuwie
  2. usługi opiekuńcze polegające na:
   • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
   • pielęgnacji,
  3. usługi wspomagające polegające na:
   • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
   • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb kulturalnych i religijnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem,
    wspieraniu działania na rzecz środowiska lokalnego, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia Mieszkańców w miarę możliwości,
   • podnoszeniu sprawności, aktywizowaniu mieszkańców,
    zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  4. w zakresie potrzeb zdrowotnych:
   • zapewnia
    • opiekę lekarza rodzinnego, psychiatry oraz innych specjalistów, rehabilitację leczniczą,
    • stałą opiekę pielęgniarską,
   • umożliwia:
    • korzystanie z przysługujących uprawnień do innych świadczeń zdrowotnych,
    • zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne.

Mieszkaniec zobowiązany jest do:

 1. Opłaty za pobyt w Domu stosownie do art. 35 ustawy o pomocy społecznej,
 2. Przestrzegania zasad współżycia społecznego mieszkańców , ustalonych i przyjętych przez Społeczność Domu.

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej Browina

 1. Osoba chętna, która chce zostać Mieszkańcem naszego Domu powinna zwrócić się w tej sprawie do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania.
 2. Należy przedstawić pracownikowi socjalnemu swoją sprawę a on przygotuje komplet odpowiednich dokumentów i umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.
 3. W miejscu zamieszkania pracownik socjalny sporządzi wywiad środowiskowy, w którym znajdą się wszystkie niezbędne informacje konieczne do wydania decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej.
 4. Po tak sporządzonym wywiadzie należy oczekiwać na decyzje kierującą, w której zostanie podany orientacyjny czas oczekiwania i miejsca na liście osób oczekujących.
 5. O zwolnieniu się miejsca i o terminie przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej, Dyrektor Domu powiadomi osobę zainteresowaną w formie pisemnej.

Usługi medyczne

W Domu Pomocy Społecznej w Browinie nad zdrowiem Mieszkańców czuwa zespół wykwalifikowanych pielęgniarek pełniących dyżur całą dobę. Na każdym z działów mieści się gabinet pielęgniarski, w którym wykonywane są podstawowe zabiegi medyczne.

Oprócz stałej opieki pielęgniarskiej zapewniona jest również opieka medyczna - lekarz prowadzący pełniący dyżur na terenie Domu (w wyznaczone dni) oraz możliwość korzystania z usług w przychodniach specjalistycznych.

W naszym Domu rehabilitacja prowadzona jest w gabinecie fizykoterapeutycznym, sali gimnastycznej i pokojach Mieszkańców. Codziennie rano odbywa się gimnastyka poranna, która prowadzona jest na holu Zespołu nr 2. Do dyspozycji Mieszkańców jest również sala gimnastyczna, na której fizjoterapeuta prowadzi gimnastykę indywidualną usprawniającą oraz ćwiczenia ogólnokondycyjne na specjalistycznym sprzęcie. Również w sali jak i na dwóch boiskach sportowych Mieszkańcy przygotowują się do licznych spartakiad i zawodów sportowych.

Większość specjalistycznego sprzętu mieści się w gabinecie fizykoterapeutycznym, tam też wykonywane są zabiegi z zakresu:

 • Elektrolecznictwa
 • Galwanoterapia
 • Jonoforeza
 • Prądy diadynamiczne
 • Fototerapii
 • Lampa sollux
 • Hydroterapii
 • Masaż podwodny
 • Masaż wirowy
 • Termoterapii
 • Parafinoterapia
 • Kompresy żelowe

Na jednym z działów znajduje się wanna do hydromasażu. Osobom słabo poruszającym się i leżącym zapewniana jest rehabilitacja przyłóżkowa.

Terapia Zajęciowa

W Domu Pomocy Społecznej w Browinie istnieje pracownia terapii zajęciowej stanowiąca oddzielny budynek tj. domek parterowy z ogródkiem.

W pracowni terapii zajęciowej odbywają się zajęcia: plastyczno-techniczne, edukacyjne, teatralne, muzyczne, sportowe, socjoterapeutyczne w zależności od potrzeb i zainteresowań Mieszkańców.

Prowadzone są również zajęcia kulinarne z owoców i warzyw, wyhodowanych w ogrodzie i szklarni terapeutycznej.

W "domku" terapii zajęciowej znajduje się także punkt biblioteczny, gdzie można wypożyczyć książki, przejrzeć kolorowe czasopisma oraz wysłuchać nagranych na kasetach "książek mówionych". Biblioteka dysponuje zbiorami własnymi oraz książkami wypożyczonymi z bibliotek miejskich.

Na terenie Domu działa zespół instrumentalno - wokalny "Browinki". Zespół powstał z inicjatywy instruktora kulturalno - oświatowego. "Browinki" reprezentują nas na licznych przeglądach piosenki oraz uświetniają imprezy i zabawy taneczne organizowane przez nasz Dom.

Od niedawna przy terapii zajęciowej działa grupa teatralna. Amatorski teatr ma już na swoim kącie dwa premierowe przedstawienia: "Mały książe" oraz "Kopciuszek".

Nasz Dom kładzie spory nacisk na integracje Mieszkańców ze środowiskiem lokalnym i kontakty z placówkami podobnego typu. Z tego względu organizowane są liczne wycieczki, wyjazdy do zaprzyjaźnionych DPS-ów, szkół i instytucji.

Organizowane są również spartakiady, zabawy integracyjne oraz przeglądy twórczości artystycznej. Działania te mają na celu uspołecznienie i aktywizację podopiecznych. Na stałe do kalendarza imprez wpisał się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, który odbył się już czterokrotnie. Honorowy patronat nad imprezą rokrocznie obejmuje Pan Marszałek Waldemar Achramowicz.

Nasze imprezy i zabawy uwieczniane są na kolorowych i czarno-białych zdjęciach wykonywanych przez Mieszkańców i terapeutkę. Na holu działu IV znajduje się mała galeria, na której prezentowane są aktualne zdjęcia.

W naszym Domu prowadzony jest także radiowęzeł, który dostarcza mieszkańcom informacji o najważniejszych wydarzeniach z życia Domu, z kraju i ze świata. Radiowęzeł służy również do transmitowania Mszy Świętej z naszej kaplicy (codziennie). Z transmisji, tych korzystają osoby nie mogące czynnie uczestniczyć w nabożeństwie.

Dla osób, które nie mogą się sprawnie poruszać organizowana jest terapia zajęciowa w ich pokojach oraz pokojach dziennych.

Dzięki ładnym terenom otaczającym nasz Dom nasi Mieszkańcy dużo spacerują, korzystają z altanek oraz dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.